خدمات

پروژه صنعتی اشتهارد (درحال احداث)

پروژه صنعتی اشتهارد کرج در حال احداث

واحد تولید ژل آتش زا و الکل صنعتی

واحد تولید ژل آتش زا و الکل صنعتی

واحد تولید بطری پت

واحد تولید پت و بطری سازی رباتیک

واحد کارتن سازی

واحد کارتن سازی و دایکات