اتانول چیست

خلاصه

اتانول مایعی فرار، قابل اشتعال و بیرنگ است که دارای بوی مشخص کمی است. اتانول بهطور طبیعی با تخمیر قندها توسط مخمرها یا از طریق فرآیندهای پتروشیمی مانند هیدراتاسیون اتیلن، تولید میشود.

۱۴۰۲ چهارشنبه ۲۴ آبان
367بازدید
شرکت انرژی سازان فراقاره

اتانول یا الکل اتیلیک یکی از مهم ترین ترکیبات شیمیایی است که در زندگی روزمره ما نقش مهمی ایفا می کند. اتانول به عنوان سوخت، حالل، ماده ضدعفونی کننده و ماده اولیه برای تولید مواد شیمیایی مختلف استفاده میشود.

اتانول مایعی فرار، قابل اشتعال و بیرنگ است که دارای بوی مشخص کمی است. اتانول بهطور طبیعی با تخمیر قندها توسط مخمرها یا از طریق فرآیندهای پتروشیمی مانند هیدراتاسیون اتیلن، تولید میشود.

فرمول آن را میتوان به صورت OH₂−CH₃−CH یا OH₅H₂C نیز نوشت، و غالباً به اختصار EtOHنامیده میشود. همچنین به عنوان الکل اتیلیک، الکل دانه و اتانول شناخته میشود. اتانول با توجه به این که از مواد نشاستهای یا قندی مانند دانه ذرت) همانطور که در ابتدا در ایاالتمتحده وجود دارد( تولید میشود،فرمول شیمیایی یکسانی دارد. نیشکر) همانطور که عمدتا در برزیل است(، یا از مواد اولیه سلولزی ) مانند خرده های چوب یا بقایای محصول(. اتانول دارای عدد اکتان باالتری نسبت به بنزین است و خواص ترکیبی عالی را ارائه میدهد.

اتانول یک سوخت تجدید پذیر است که از مواد گیاهی مختلف ساخته شده است که در مجموع به عنوان زیست توده 10E شناخته میشود. بیش از 98 درصد بنزین ایاالتمتحده حاوی اتانول برای اکسیژن رسانی به سوخت است.

با شعله آبی بدون دود میسوزد که همیشه در نور طبیعی قابل مشاهده نیست. خصوصیات فیزیکی اتانول اساساً از وجود گروه هیدروکسیل و کوتاه بودن زنجیره کربن آن ناشی میشود.گروه هیدروکسیل اتانول قادر به شرکت در پیوند هیدروژن است و باعث چسبندگی و فرار شدن آن نسبت به ترکیبات آلی قطبی کمتر با وزن مولکولی مشابه مانند پروپان میشود.

 

اتانول چیست

 

تاریخچه اتانول:

از دوران پیش از تاریخ توسط انسان به عنوان ماده مست کننده نوشیدنیهای الکلی از اتانول استفاده میشده است. باقی ماندههای خشک شده سفالهای 9000 ساله که در شمال سرزمین اصلی چین یافت شده است، حاکی از استفاده از مشروبات الکلی حتی در میان مردم نوسنگی است. انزوای آن به عنوان یک ترکیب نسبتاً خالص ابتدا توسط کیمیاگران پارسی حاصل شد که در دوران خالفت عباسی هنر تقطیر را توسعه دادند، که مشهورترین آن ها الرضی بود.

با تقطیر اتانول از آب محصولی حاصل میشود که حداکثر 95/6 درصد اتانول باشد، زیرا اتانول با آب یک آزوتروپ تشکیل می دهد. اتانول مطلق اولین بار در سال 1796 توسط یوهان توبیاس لوویتز، با فیلتر کردن اتانول مقطر از طریق ذغال به دست آمد.

اتانول برای اولین بار به طور مصنوعی و در سال ،1826 با تالش مستقل هنری هنل در بریتانیا در فرانسه تهیه شد. مایکل فارادی با هیدراتاسیون اسید کاتالیزور اتیلن در سال ،1828 فرآیندی مشابه فرآیند تولید سنتز اتانول صنعتی، اتانول را تهیه کرد.

 

اتانول چگونه تولید می شود؟

این الکل میتواند از منابع مختلف نشاسته، نشاسته گندم، ذرت، جو و سیبزمینی، و از محصوالت قندی مانند نیشکر و سورگوم شیرین تخمیر شود. از آنجا که تولید ذرت بسیار زیاد بوده است، اکثر اتانول ساخته شده در ایاالتمتحده از ذرت است.

اکثر اتانول در غرب میانه و میانه جنوب غربی ایاالتمتحده تولید می شود زیرا در این مناطق مزارع گیاهان مورد استفاده برای واحد اتانول سازی نزدیک هستند و همچنین به لحاظ دسترسی به منابع آب و مکانهای تولید محصوالت دامی این مناطق از مزیت بیشتری نسبت به سایر مناطق برخور دارند. یک محصول جانبی تولید این الکل دانههای پسماند تقطیر است که میتواند به عنوان خوراک دام به شکل مرطوب یا خشک مورد استفاده قرار گیرد.

از آن جا که دانههای مرطوب وزن زیادی دارند، هزینههای حمل و نقل را افزایش میدهند. معموال دانههای پسماند تقطیر باید در شعاع 100 مایلی از یک کارخانه به دست دام داران برسد. دانههای پسماند تقطیر، با خشک شدن پایدار تر شده و حمل و نقل آن راحتتر میشود، با این حال هزینه انرژی برای تولید کننده اتانول افزایش مییابد.

در دانه های پسماند تقطیر بسیاری از مواد مغذی ذرت را حفظ باقی میماند، زیرا تنها نشاسته ذرت حذف میشود. با توجه به محتوای فیبر باال، بیشتر دانههای پسماند تقطیر برای تغذیه ی گاوهای گوشتی شیرده کاربرد دارد، اما این دانهها همچنین میتوانند به عنوان خوراک مرغ مورد استفاده قرار گیرند.

 

تولید اتانول

 

منابع اتانول:

تولید جهانی اتانول در سال ،2006 با 69 درصد عرضه جهانی از برزیل و اتانول برزیلی ایاالتمتحده از نیشکر تولید میشود که در مقایسه با برخی دیگر از محصوالت انرژیزا، عملکرد نسبتاً باالیی دارد. نیشکر نه تنها غلظت ساکارز بیشتری نسبت به ذرت دارد )حدود 30 درصد(، بلکه استخراج آن نیز بسیار آسانتر است.

در دهه 1970 بیشتر اتانول صنعتی در ایاالتمتحده به عنوان یک پتروشیمی ساخته میشد، اما در دهه 1980 ایاالتمتحده یارانههایی را برای اتانول مبتنی بر ذرت ارائه کرد. طبق گزارش انجمن سوخت های تجدیدپذیر، تا 30 اکتبر ،2007 131 پاالیشگاه زیستی اتانول دانه در ایاالتمتحده ظرفیت تولید )26000000 مترمکعب( اتانول در سال را دارند.

در هند اتانول از نیشکر تهیه میشود. سورگوم شیرین یکی دیگر از منابع بالقوه اتانول است و برای رشد در شرایط دیم مناسب است. موسسه تحقیقات بینالمللی محصوالت زراعی برای مناطق استوایی نیمه خشک در حال بررسی امکان رشد سورگوم به عنوان منبع سوخت، غذا و خوراک

حیوانات در مناطق خشک آسیا و آفریقا است. سورگوم شیرین یک سوم نیاز آبی نیشکر را در یک دوره زمانی مشابه دارد. همچنین حدود 22 درصد کمتر از ذرت به آب نیاز دارد. اولین کارخانه تقطیر اتانول سورگوم شیرین جهان در سال 2007 در آندرا پرادش هند تولید تجاری خود را آغاز کرد.

 

کاربرد اتانول در صنعت پزشکی:

 

بی حس کننده:

اتانول قدیمی ترین آرام بخش شناخته شده است که به عنوان یک بیهوشی عمومی خوراکی در طی جراحی در بین النهرین باستان و در قرون وسطی استفاده میشد. مسمویت خفیف با غلظت الکل خون 0.05-0.05% شروع میشود و در 0.4% باعث کمای بیشهوی میشود. با این حال این استفاده باال خطر مسمویت کشنده با الکل و پآسپیراسیون ریوی در استفراغ همراه که منجر به استفاده جایگزینها در دوران باستان شد.

 

ضد عفونی کننده:

اتانول در دستمالهای پزشکی معموال در ژلهای ضد باکتری دست ضدعفونی کننده بهعنوان ضدعفونی کننده به دلیل اثرات باکتری کشی و ضد قارچی آن استفاده میشود. اتانول با حل کردن دوالیه لیپیدی غشای پانها و دناتوره کردن پروتئین پانها میکروارگانسیمها را از بین میبرد و در برابر اکثر باکتریها، قارچها و ویروسها موثر است. با این حال در برابر اسپورهای باکتریایی بیاثر است، اما با استفاده از پراکسید هیدروژن میتوان آن را کاهش داد.

 

پادزهر:

اتانول ممکن است به عنوان پادزهر برای مسمومیت با اتیلن گلیکول و مسمومیت با متانول تجویز شود. اتانول این فرآیند را با عمل به عنوان یک بازدارنده رقابتی در برابر متانول و اتلن گلیکول برای

الکل دهیدروژناز انجام میدهد. اگرچه اتانول عوارض جانبی بیشتری دارد، اما اتانول نسبت به فومپیزول که به عنوان پادزهر برای مسمومیت با متانول و اتیلن گلیکول نیز به کار میرود، ارزانتر و راحتتر در دسترس است.

 

حالل دارویی:

اتانول، اغلب در غلظتهای باال، برای حل کردن بسیاری از داروهای نامحلول در آب و ترکیبات مرتبط استفاده میشود.

 

کاربرد اتانول در صنعت آرایشی- بهداشتی:

اتانول به عنوان مادهای موثر در از بین بردن ویروسها و باکتریها موثر است. بدین جهت میتوان از آن به عنوان مادهای موثر در پزشکی و ساخت محصوالت آرایشی – بهداشتی استفاده کرد. این ترکیب میتواند پروتئین و چربی موجود در ارگانسیمها را از بین ببرد، و در ادامه این عمل فرآیند ضدعفونی صورت میگیرد.

 

اتانول

کاربرد اتانول در صنایع غذایی:

∙ جهت حل شدن بهتر

∙ جهت حل شدن یک نواخت

∙ جهت استخراج طعمها

∙ افزون اتانول به فرموالسیون مواد غذایی موجب تشکیل یک مخلوط همگن شفاف میشود.

∙ نگهدارنده عالی جهت تثبیت محصول است.

∙ موجب محافظت از مواد غذایی در برابر میکروبها میشود.

 

کاربرد اتانول به عنوان حالل:

اتانول، یک ترکیب بسیار عالی جهت تولید محصوالت مختلف همچون عطرها، الک و ... میباشد. علت این امر را میتوان انحالل پذیری باالی آن در آب را بیان نمود. این ماده، باعث نرم و قابل حل شدن، اجزای فعالی میشود، که در آب حل نمیشوند.

 

کاربرد اتانول به عنوان پاک کننده سطوح:

علت استفاده از اتانول به عنوان پاک کنندگی سطوح :

∙ تبخیر سریع

∙ قابلیت از بین بردن لکه ها بر روی پارچه را دارد.

عالوه بر خاصیت پاک کنندگی، این ماده میتواند به عنوان ماده ضدعفونی کننده سطوح و محلول شست و شو دست استفاده شود.

کاربرد اتانول به عنوان سوخت:

در اثر سوختن اتانول واکنش زیر صورت می گیرد.

CH3CH2OH + 3O2 → 2CO2 + 3H2O

همان طور که مشاهده می کنید، دی اکسید کربن و آب محصول این واکنش است. این ترکیب در موارد زیر استفاده می شود:

به عنوان سوخت موتور و افزودنیهای سوخت

به عنوان سوخت در هواپیماهای مسابقهای سبک وزن

 

تقاوت اتانول صنعتی و خوراکی:

حتما شما هم هنگام استفاده ازالکلهای ضدعفونی کننده با جملهی “ فقط جهت استعمال خارجی“ مواجه شده اید. اما تفاوت این الکلهای ضدعفونی با الکلهای خوراکی در چیست؟ با اینکه هر دو ماده با نام اتانول شناخته میشوند اما باید توجه نمایید که الکلهای ضدعفونی کننده حاوی موادی برای افزایش خلوص اتانول هستند که اصطالحا الکلهای دناتوره نامیده میشوند. با این حال الکلهای خوراکی حاوی افزودنی نیستند و نوشیدن آن ها حساسیت های ویژه ای را نمیطلبد.

 

خلاصه:

اتانول یکی از انواع الکلهاست که به صورت گسترده در صنعت و زندگی روزمره ما استفاده میشود. اتانول به عنوان یک ماده شیمیایی فعال، از مواد آلی تشکیل شده است و در اکثر مراحل تولید آن، از فرماندهی مواد آلی مانند گلوکوز، مالسها میوه و قند استفاده میشود. اتانول معموال به عنوان یک حالل محبوب به دلیل خواص خود به عنوان یک حل کننده قوی برای مواد آلی و غیر آلی استفاده میشود. همچنین، اتانول به عنوان یک ماده سوختنی نیز مورد استفاده قرار میگیرد. به ویژه در خودروهایی که از موتورهای احتراق داخلی استفاده میکنند. به عالوه اتانول در صنایعی مانند تولید نوشیدنیها، عطرها، کاهش ترشحات و داروها نیز استفاده میشود. با این حال، مصرف بیش از حد اتانول میتواند عوارض جانبی جدی داشته باشد. روشن شدن اتانول به سرعت، باعث میشود که تنفسی خطرناک بشود و میتواند پسماند جامد و مایع تولید کند که باید به شیوه های مختلفی مانند گاز سوزانیدن و دفن شوند.

 

نکاتی که در مصرف الکل طبی باید رعایت شود

1- الکل طبی به صورت بی رنگ بوده و به رنگ زرد می سوزد

2- باید درب الکل را به صورت محکم بسته که از تبخیر الکل طبی جلوگیری شود

3- الکل طبی در ظروف شیشه ای بسته بندی می شود

4-الکل طبی موجود در داروخانه ها با دستور سازمان غذا و دارو کشور به صورت تقلیب با مواد تلخ کننده عرضه شده و قابل خوردن نمی باشد

5- الکل طبی برای ضدعفونی معمولا به صورت 70 درصد عرضه می شود که حاوی 30 درصد آب می باشد

6- ظروف عرضه شده می بایست دارای لیبل برروی بطری بوده و مشخصات کامل تولیدکننده شامل آدرس کارخانه،یا دفترمرکزی، شماره تلفن ،پروانه بهره برداری ،پروانه بهداشت و علائم و نشانه های ایمنی باشد

 

قیمت الکل صنعتی

قیمت ژل آتش زا

متانول چیست

اتانول چیست

نظرات کاربران

افزودن نظر بروز رسانی